information

Årets Hortonom 2020

På årsmötet den 19 februari hade vi nöjet att utse Gunnel Holm till Årets Hortonom 2020 med följande motivering:

Hortonom Gunnel Holm har under många år arbetat som verksamhetsledare på föreningen E-planta.  Genom målmedvetet och uthålligt engagemang för medlemsföretagen har hon bidragit till att svenska plantskolor kan glänsa med ett unikt klimatanpassat sortiment. Lugn och integritet har varit trogna arbetsredskap i allt från fröinsamling till att bevaka licensrättigheter på populära E-plantssorter. Genom E-plantas och Gunnels engagemang i BEUM (Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö) har också växtmaterialets fortsatta omhändertagande i anläggningsskedet kvalitetssäkrats. Gunnels berömvärda insatser gör sig påminda nu och för lång tid framöver genom vackert och odlingssäkert växtmaterial i svenska utemiljöer. Gunnel är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.

Gunnel Holm mottar diplom och blombukett från förbundets ordförande Victoria Tönnberg.

Gunnel är verkligen en värdig vinnare av årets utmärkelse, och vi ska strax ta en närmre titt på hennes yrkesgärning, men låt oss börja med en resumé av E-planta och dess historia, där Gunnel spelat en viktig roll.

Under 80-talet hade den omfattande importen av växtmaterial medfört problem med tillförlitligheten kring växtsorternas härdighet och kvalitet, och dessutom skedde ofta förväxlingar av plantornas taxa. Denna förvirring och otillförlitlighet orsakade stora kostnader för växtanvändarna när det många gånger ledde till att hela planteringar fick göras om. I mitten av 80-talet startades Elitplantstationen med uppgiften att förse den svenska trädgårdsnäringen med friskt och sortäkta växtmaterial.

Samtidigt pågick flera växtutvecklingsprojekt vid SLU med målsättning att få fram bättre växter för svenska förhållanden, bl.a. Svenska Frökällor med Tomas Lagerström som projektledare och P-80-projektet, lett av Rune Bengtsson. Det var dock svårt för SLU att nå ut till växtanvändarna med information om nya och bättre växter.  Elitplantstationen fick då i uppgift att skapa ett system för framtagning, utprovning, produktion och marknadsföring av bättre växter för svenskt klimat – resultatet blev E-plantsystemet som lanserades för på marknaden år 1990. För att säkerställa en långsiktig finansiering bildade de ledande svenska plantskolorna (ca 25 st) det som idag heter E-planta Ekonomisk Förening.

De fem första åren sköttes föreningen av medlemsplantskolorna själva, men år 1995 insåg de att arbetet var alltför omfattande för att skötas vid sidan om deras egna verksamheter. För att komma vidare behövdes någon som enbart arbetade med E-plantorna. Det beslutades att satsa mer pengar till föreningen så att en verksamhetsledare kunde anställas, och det blev Gunnel Holm som fick uppdraget. Ett kontor inrättades i Mäster Gröns lokaler i Helsingborg där Gunnel arbetar än idag.

Under årens lopp har verksamheten utvecklats på många sätt, bl.a. genom nya samarbetsprojekt med SLU och Elitplantstationen, men också genom drift av egna fröplantager och provodlingar, samt sortskydd av egna sorter. Sortimentet har utvidgats till att idag omfatta ca 150 sorters träd och buskar, samt certifierade fruktträd (55 st) och bärväxter (38 st). Arbetet med marknadsföring har intensifierats och på senare år utökats från att främst rikta sig till yrkesverksamma växtanvändare till att även inkludera försäljning till privatkonsumenter. År 2014, efter att Gunnel spenderat 19 år som ensamarbetande på kansliet, var det äntligen dags att utöka bemanningen med ytterligare en tjänst; numera har hon sällskap av kollegan Malin Strand på kansliet i Helsingborg.

“Svensk plantskolenäring har genom E-planta skapat en kvalitetsbeteckning på växter utvalda för svenskt klimat. Detta ger växtanvändarna en stor hjälp att välja växter som klarar sig under lång tid och bidrar till hållbara planteringar.” – Gunnel Holm

Hallon, Rubus idaeus

Efter denna intressanta berättelse om E-plantas historia är det dags att spola tillbaka bandet och ställa in fokuset på Gunnel Holm.

Gunnel växte upp på ett lantbruk och har därför alltid haft odling nära till hands. När det var dags att välja utbildning stod valet mellan agronom eller hortonom, och det var tack vare att en gymnasiekompis till Gunnel började på hortonomprogrammet som hon inspirerades till att söka samma inriktning.

Det var efter några år som odlingsledare på Domänverkets plantskola i Kolleberga som Gunnel 1995 kom till E-planta ekonomisk förenings kansli i Helsingborg för att leda den nystartade verksamheten kopplad till E-systemet. Gunnel har sedan dess arbetat med stor skicklighet för att få E-planta att fungera i den dagliga verksamheten, och hon har haft en betydande roll för utvecklingen av det välfungerande, unika kvalitetsprogram som E-plantsystemet är idag. Hennes yrkesverksamhet är omfattande och mångfacetterad, men nedan följer ett försök att sammanfatta hennes arbete.

En av Gunnels många ansvarsområden är att ha kontakt med de drygt 20 plantskolor som ingår i E-planta, samtidigt som hon ska samverka med Elitplantstationen och koordinera insamlingen av frö från godkända frökällor. Verksamheten är mycket komplex och kräver att anslutningsavgifter betalas in i tid för att finansiera administrationen samt pågående och nya projekt.

För Gunnel gäller det även att hålla ordning på de nya sorterna och se till att växtbeskrivningar kommer in för utlåtande från expertgruppen för plantskoleväxter på Elitplantstationen, i vilken hon är sekreterare. Gunnel bevakar vidare hur Elitplantstationens styrelse beslutar i de enskilda ärendena om att ge föreslagna växter E-status. Hemsidan ska därefter uppdateras med nya E-sorter tillsammans med både beskrivningar och bilder. Hon ser dessutom till att initiera sjukdomstester av de nya sorterna för att säkerställa ett av E-systemets fundament, nämligen att utgå från sjukdomsfritt växtmaterial.

Gunnel har också i uppgift att granska alla föreslagna klonnamn i syftet att undvika rättsliga tvister pga. namnintrång. Hon ansöker om namnskydd respektive växtförädlarrätt för nya kloner som fått E-status och som bedöms vara värdefulla att skydda för de svenska odlarna.

Eftersom det svenska E-systemet nått sådana framgångar finns det ett stort intresse från utländska odlare att komma åt E-plantas skyddade sorter. Vid flera tillfällen har Gunnel fått sätta ner foten gentemot utländska odlare som inte respekterat reglerna för produktion av skyddade växter, genom att koppla in juridisk expertis.

“Hon har aldrig en “vanlig dag” på jobbet men hanterar detta med stoiskt lugn. Utan hennes insats hade E-plantsystemet aldrig haft en sådan framgång och fungerat så smidigt.”

Päron, Pyrus communis

En annan viktig verksamhet som Gunnel engagerat E-planta i är markbesiktningskurser tillsammans med föreningen BEUM (Besiktningsmän för Utemiljö), med fokus på kontroll och besiktning av växtmaterial. Gunnel ansvarar för att planera kursens tredagarsprogram, inklusive bokning av kurslokaler med mycket specifika krav för kursens praktiska moment. Hon har också i uppdrag att samordna den inarbetade kursledargruppen bestående av personer från olika delar av landet. Vidare skaffar hon fram allt växtmaterial som behövs för de olika momenten och lägger upp schemat så att det fungerar både kursmässigt och praktiskt. Genom att själv vara på plats hela tiden ser hon också till att allt flyter på friktionsfritt. Trots det tidskrävande arbetet med att organisera kursen har Gunnel sett värdet i att arbeta för en hög kvalitet i markanläggningar runt om i landet, där växtmaterialet har en central del.

Tidigare har Gunnel även ansvarat för att organisera E-plantskolornas medverkan i mässor så som Nordiska Trädgårdar i Älvsjö och Elmia i Jönköping, en verksamhet som sedan några år tillbaka överses av Gunnels kollega Malin Strand som numera är huvudansvarig för mässor och marknadsföring. Mässorna är viktiga tillfällen för att sprida information om E-systemet och erbjuder en möjlighet att svara på frågor från både trädgårdsbranschen och allmänheten.

“Mitt arbete har mycket gått ut på att vara samordnande mellan forskning/försök och producenterna, samt ta fram växtbeskrivningar m.m. till marknadsföring. Det har blivit många plantlistor under årens lopp och kontaktnätet har blivit stort. Det man inte vet har man förhoppningsvis en aning om vem man kan fråga.” – Gunnel Holm

Koreagran, Abies koreana

E-systemet har varit – och är fortsatt – oerhört viktigt för framgången för svenska plantskolor och dess möjligheter att hävda sig på den inhemska marknaden trots den tuffa konkurrensen från de stora producentländerna Danmark, Tyskland och Nederländerna. Gunnel har under de senaste 25 åren verkat för E-systemet med stor bravur och har spelat en central roll i utvecklingen av E-plantas verksamhet; en verkligt imponerande och minst sagt inspirerande hortonom som är väl värd utmärkelsen Årets Hortonom 2020.

Detta inlägg är sammanställt av Therese Diderot utifrån nomineringen samt en berättelse skriven av Gunnel Holm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *