Bli medlem

Att bli medlem i Hortonomförbundet är enkelt. Du skriver ett mejl till kontakt@hortonom.se med rubriken Ny medlem.
Ange följande i mejlet:

Namn:

Gatuadress:
Postadress:
Telefon:

Arbetsplats:
E-post:
Ordinarie medlem eller studerande/pensionär?

Årsavgiften för 2020 är enligt årsmötets beslut: 75 kr för studerande/pensionärer och 150 kr för ordinarie medlem.

Vi skickar ett svarsmejl med ytterligare betalningsanvisningar. Man kan antingen betala via bankgiro eller via Swish. Vid båda alternativen är det viktigt att skriva sitt namn, så vi vet vem som har betalat.

Bankgiro 5529-3625

SWISH 123 632 99 16

För att bli medlem krävs det att du uppfyller ett
av följande kriterier:
• har hortonomexamen
• studerar på hortonomprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet
• studerar på Sveriges Lantbruksuniversitet med avsikt att uppfylla kraven för hortonomexamen
• har motsvarande examen från annat utländskt universitet
• har annan akademisk examen och som är verksam inom trädgårdsnäringen eller angränsande
områden
• är verksam inom trädgårdsnäringen eller angränsande områden och har särskilda skäl.

Nya medlemmar blir officiellt invalda av årsmötet eller av styrelsen. Medlemsavgifter som kommer in efter den 15 december gäller för nästkommande verksamhetsår.