Våra stadgar

Stadgar för Sveriges hortonomförbund

Förbundet bildades år 1937.

Stadgarna ändrades senast 2020 och dessförinnan 2018, 2017 och 2003.

§ 1 Namn

Förbundets namn är Sveriges hortonomförbund och kan i dagligt tal även kallas Hortonomförbundet.

§ 2 Ändamål

Hortonomförbundet är en ideell kamratförening med syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, främja samverkan och stärka deras yrkesidentitet. Förbundet ska även hävda hortonomutbildningens betydelse för trädgårdsnäringen och angränsande områden samt i övrigt verka för hortikulturens utveckling i samhället. Förbundet är politiskt och religiöst obundet.

§ 3 Medlem

Medlem kan den bli som betalar årsavgift (eller är avgiftsbefriad, se § 10) och dessutom uppfyller ett av följande kriterier:

 • har hortonomexamen
 • studerar på hortonomprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet
 • studerar på Sveriges Lantbruksuniversitet med avsikt att uppfylla kraven för hortonomexamen
 • har motsvarande examen från annat utländskt universitet
 • har annan akademisk examen och som är verksam inom trädgårdsnäringen eller angränsande områden
 • är verksam inom trädgårdsnäringen eller angränsande områden och har särskilda skäl.

Nya medlemmar blir officiellt invalda av årsmötet eller av styrelsen.

§ 4 Titeln hortonom och hortonomringen

Med titeln hortonom aves den som avlagt hortonomexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet eller har motsvarande examen vid annat utländskt universitet.

Hortonomringen får endast bäras av den som har hortonomexamen. Beställning och administration av hortonomringen hanteras av Alnarps Studentkår (ASK).

Årets hortonom, hedershortonom och jubileumshortonom
Årets hortonom är ett hederspris som Hortonomförbundet skapat för att uppmärksamma en hortonom som på ett förtjänstfullt sätt är eller har varit verksam i sitt yrke och är en god ambassadör för hortonomkåren.

Hedershortonom är en livslång utnämning från Hortonomförbundet för att uppmärksamma en person som inte är hortonom men som på ett förtjänstfullt sätt är eller har varit verksam i sitt yrke och är en god ambassadör för hortonomkåren.

Jubileumshortonom är en utnämning från Hortonomförbundet som motsvarar hedershortonom, men för en person som redan är hortonom.

§ 5 Styrelse

Förbundet representeras av en styrelse bestående av minst fem ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, studeranderepresentant samt minst en suppleant. Samtliga styrelsemedlemmar väljs vid årsmötet. Ordförande och sekreterare väljs udda år, kassör och ledamot jämna år, studeranderepresentant och suppleant väljs årligen. Omval kan ske. Minst två av ledamöterna väljs bland examinerade medlemmar. Studeranderepresentanten föreslås av hortonomstudenternas programråd. Styrelsen sammankallas av ordföranden så ofta som behövs, eller om minst tre ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Röstning kan även ske med fullmakt. Ledamot får dock inte rösta med mer än två fullmakter.

§ 6 Revisorer

Förbundets räkenskaper granskas av två revisorer. Dessa har jämte sig två suppleanter. Revisorerna och deras suppleanter utses av förbundet och väljs årligen vid årsmötet.

§ 7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas under årets första kvartal. Kallelse med dagordning skickas till föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Övriga relevanta handlingar skickas ut senast en vecka före årsmötet. Extra årsmöte kan kallas till av styrelsen eller om minst 1/3 av medlemmarna skriftligen önskar det. Årsmötet kan endast besluta om frågor som är upptagna på dagordningen. Vid årsmötet avgörs frågor med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Sluten omröstning tillämpas om närvarande medlem begär det. Vid lika röstetal sker lottning.

För att ha rösträtt på årsmöte ska medlemmen ha betalt årsavgiften föregående år. Nya medlemmar blir röstberättigade om de betalat årsavgiften och betalningen är förbundet tillhanda senast dagen före årsmötet.

§ 8 Dagordning på årsmötet

Vid årsmötet behandlas följande:

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Godkännande av årsmötets utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 • Godkännande av verksamhetsberättelsen
 • Godkännande av ekonomisk årsredovisning
 • Godkännande av revisionsberättelsen
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Frågor om donerad fastighet och tillhörande kapital
 • Fastställande av årets budget och verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 • Fastställande av arvode för förtroendevalda
 • Val av ordförande (udda år)
 • Val av kassör (jämna år)
 • Val av sekreterare (udda år)
 • Val av styrelseledamot (jämna år)
 • Val av studeranderepresentant i styrelsen (föreslås av hortonomstudenternas programråd)
 • Val av minst en suppleant till styrelsen
 • Val av två firmatecknare
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 • Val av två valberedare varav en sammankallande
 • Officiellt inval av nya medlemmar
 • Motioner
 • Presentation av Årets hortonom
 • Övriga frågor

§ 9 Räkenskaper

Förbundets räkenskaper ska föras per kalenderår och ska vara revisorerna tillhanda före 15 januari.

§ 10 Årsavgift

Medlem betalar till förbundet en årsavgift, som bestäms vid årsmötet. Studerande samt pensionärer betalar halv avgift. Hedershortonom och jubileumshortonom betalar inte årsavgift.

§ 11. Donerad fastighet och kapital

Donationen från Per-Olof och Elisabeth Bergendal år 2017, består av fastigheten Simrishamn Hjälmaröd 9:98, Vitemölla, med tillhörande kapital.

 1. a) Syftet med donationen
  Syftet med donationen är, enligt gåvobrevet, att främja Hortonomförbundets medlemmars utveckling, samverkan och yrkesidentitet. Medlemmar ska kunna åtnjuta fastigheten. Avkastningen av kapitalet ska i första hand användas till underhåll och renovering av fastigheten men får nyttjas i den mån förbundet enligt sina bestämmelser så önskar. Ett särskilt ”Nyttjanderättsavtal”, underskrivet 2017-08-20, berättigar en släkting till donatorerna att fritt nyttja fastigheten under tre veckor på sommaren.
 2. b) Förvaltning av fastighet och kapital
  Fastigheten och kapitalet förvaltas av förbundet för att uppfylla syftet med donationen. Större frågor av principiell natur beslutas av årsmötet. Beslut om löpande förvaltning av fastighet och kapital fattas av styrelsen. Förvaltningen av fastighet och kapital regleras i övrigt av dokumentet ”Riktlinjer för förvaltningen av fastigheten med tillhörande kapital”, som fastställs av årsmötet. Dessa riktlinjer kan bara ändras av årsmötet, enligt samma regler som gäller för ändringar av stadgarna.
 3. c) Regler för eventuell försäljning av fastigheten
  Fastigheten ska förvaltas enligt donationens syfte och får bara säljas som en sista utväg om förbundet inte längre kan förvalta fastigheten. Om fastigheten ska säljas krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Det måste gå minst två månader mellan årsmötena.
 4. d) Kapitalets användning efter eventuell försäljning av fastigheten
  Om fastigheten säljs ska den samlade förmögenheten från den sålda fastigheten och kapitalet användas som en utdelningsstiftelse enligt donationens huvudsyfte, att främja förbundets medlemmars utveckling, samverkan och yrkesidentitet.

§ 12 Stadgeändring

För ändring eller tillägg av dessa stadgar fordras minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Förslag om stadgeändring ska skickas till styrelsen senast den 31 december året före årsmötet.

§ 13 Upplösande av förbundet

Förbundets upplösning kan endast ske om minst 3/4 av förbundets samtliga medlemmar skriftligen uttalar sig för detta. Vid sådan upplösning beslutas om dispositionen av förbundets tillgångar.