Inbjudan

Dagordning årsmöte

Dagordning för Sveriges hortonomförbunds årsmöte

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Godkännande av årsmötets utlysande.
5. Godkännande av dagordning för mötet.
6. Val av två justerare för mötet.
7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 2013-12-10.
8. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2013.
9. Godkännande av 2013 års revisionsberättelse.
10. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse.

  1. Val av:

* ordförande på 2 år (2015-01-01 – 2016-12-31)
* sekreterare på 2 år, (2015-01-01 – 2016-12-31)
* kassör på 1 år, fyllnadsval (2015-01-01 – 2015-12-31)
* styrelsesuppleant på 1 år (2015-01-01 – 2015-12-31)

Utseende av:
*studeranderepresentant på 1 år, på förslag från Hortonområdet

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år.
13. Val av valberedning inför årsmötet 2015.
14. Fastställande av årsavgift för 2015
15. Tecknare av förbundets firma.
16. Presentation av Årets hortonom 2015
17. Planer för vårterminen
18. Inkomna ärenden
19. Mötet avslutas